fbpx

Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov

Namen Politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov  (v  nadaljevanju: Politika) je seznanitev  donatorjev, podpornikov  ter druge zainteresirane javnosti in  oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani UNICEF Slovenija ter pravicami Posameznikov na tem področju.  

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije: 

 • kontaktne informacije obdelovalca UNICEF Slovenija,
 • način pridobivanja, uporabe in obdelave osebnih podatkov,
 • katere vrste osebnih podatkov UNICEF Slovenija zbira ali pridobiva o Posameznikih,
 • namene obdelave osebnih podatkov Posameznikov in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov,
 • čas hrambe osebnih podatkov in obdobje obdelave,
 • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravice do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov,
 • o varovanju osebnih podatkov,
 • o uporabljenih spletnih vtičnikih in drugih spletnih orodjih,
 • o uporabi piškotkov in podobnih tehnologij.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

Ta Politika o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov velja za:

 • našo spletno stran www.dojenje.unicef.si (v nadaljevanju skupaj: spletna stran),
 • izvedbo organizacije vseh oblik izobraževanj, dogodkov in prijave na takšne dogodke,
 • prijavo na obveščanje o novostih in naših aktivnostih,
 • povpraševanja za rešitve in storitve preko e-pošte, telefona in obrazcev na naši spletni strani,
 • za prenose dokumentov, ki so na voljo na naših spletnih straneh in
 • vašo uporabo katere koli druge, sedanje ali prihodnje, spletne ali nespletne storitve, tehnične podpore UNICEF Slovenija (v nadaljevanju vse skupaj od (1) – (6): Storitve)


Prosimo vas, da natančno preberete naša pravila o zasebnosti. Priporočamo vam, da si natisnete oziroma primerno shranite kopijo teh pravil o zasebnosti in vseh prihodnjih različic, ki veljajo za vaše evidence soglasij, ki ste nam jih podelili.

Upravljalec osebnih podatkov je Slovenska fundacija za UNICEF,  s sedežem in poslovnim naslovom Pavšičeva ulica 1,  1000 Ljubljana.

Vsa vprašanja in morebitne zahteve v zvezi s pravicami Posameznika UNICEF Slovenija sprejema na elektronskem naslovu info@unicef.siodjava@unicef.si  ali po pošti na naslov UNICEF Slovenija, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

UNICEF Slovenija osebne podatke  pridobi na podlagi  prijave na prejemanje e-novic, oddane prijave k mesečnemu darovanju, opravljeni enkratni donaciji ali donaciji ob posvojitvi Punčke iz cunj, osebne podatke drugih Posameznikov pa ob posredovanju le-teh, kot na primer preko uporabe naše spletne strani in njenih funkcij, ko Posameznik kontaktira UNICEF Slovenija neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek družabnih omrežij, ob prijavi na dogodke, iz javno dostopnih podatkov kot npr.  TIS, AJPES ali na kakršen koli drug način, s katerim Posamezniki posredujejo osebne podatke.

Kadar je to dovoljeno z zakonom, UNICEF Slovenija pridobiva informacije iz drugih javnih virov.

UNICEF Slovenija zbira tudi podatke o uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Več informacij o uporabi piškotkov in podobne tehnologije za namen zbiranja informacij o Posameznikih je navedenih v točki 10 tega dokumenta.

Vrste informacij, ki jih UNICEF Slovenija zbira o Posameznikih, lahko vključujejo informacije o Posamezniku, kot so:

 • ime in priimek;
 • poslovni e-poštni naslov oziroma drug e-poštni naslov, ki ga Posameznik posreduje;
 • podjetje, za katerega delate oziroma ste delali; vaš položaj (funkcija) v podjetju;
 • vaša telefonska številka;
 • informacije o računalniku oz. mobilni napravi (npr. naslov IP in vrsta brskalnika, vrsta naprave Posameznika);
 • informacije o tem, kako Posameznik uporablja našo spletno stran (npr. katere strani si je Posameznik ogledal, čas, ko si jih je ogledal in kaj je kliknil).


UNICEF Slovenija lahko pridobiva osebne podatke Posameznikov iz določenih javno dostopnih virov, vključno z (a ne omejeno na) javnih spletnih podatkovnih baz, poslovnih imenikov, medijskih publikacij, družbenih omrežij, spletnih strani in drugih javno dostopnih virov.

UNICEF Slovenija  osebne podatke Posameznikov shranjuje na strežnikih IT ponudnikov storitev v oblaku, ki se nahajajo v državah članicah EU. Občasno lahko prihaja do obdelav osebnih podatkov Posameznikov tudi izven EU na strežnikih IT ponudnikov, katerih storitve so odobrene preko certifikacijskih mehanizmov kot je npr. Ščit zasebnosti EU-ZDA.

Osebni podatki Posameznikov, se hranijo dokler za njihovo obdelavo in hrambo obstaja podlaga.

Osebni podatki Posameznikov, pridobljenih na podlagi pristopnih izjav se obdelujejo do preklica.

Osebni podatki Posameznikov, pridobljenih na podlagi soglasja, se obdelujejo do preklica soglasja.

Za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti  se osebni podatki Posameznikov, ki so fizične osebe, hranijo do polnega plačila obveznosti oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Osebni podatki se lahko obdelujejo le na z GDRP in zakonom določene obstoječe pravne podlage in namene, ki so Posamezniku znani v naprej.

Obdelava na podlagi pogodbe:

UNICEF Slovenija obdeluje osebne podatke Posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti, kot izhajajo iz Statuta, pristopne izjave/ pooblastila, torej iz pogodbenega razmerja med Posamezniki in UNICEF-om Slovenija, vključno s storitvami z dodano vrednostjo.

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti UNICEF Slovenija obdeluje osebne podatke podpisnika pristopne izjave/pooblastila in sicer  za naslednje namene: identifikacija Posameznika, priprava dokumentov povezanih z prejemanjem mesečnih donacij, obveščanja o izobraževanjih in organiziranih dogodkih, obveščanje o novostih, pošiljanje obvestil vezanih na dejavnost UNICEF Slovenija.

Na enak način UNICEF Slovenija obdeluje tudi osebne podatke Posameznikov za izpolnjevanje obveznosti iz medsebojno sklenjenih pogodb.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva UNICEF Slovenija:

UNICEF Slovenija lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadeva UNICEF Slovenija  razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Na podlagi zakonitega interesa lahko UNICEF Slovenija Posameznike za namene izboljšave donatorske izkušnje kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva.

Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da UNICEF-u Sloveniji. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o izobraževanjih in organiziranih dogodkih, obveščanje o novostih in našem delu. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli UNICEF Slovenija, pri čemer si UNICEF Slovenija pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja.  

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

UNICEF Slovenija lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih:

 • osebam, ki za UNICEF Slovenija izvajajo posamezne naloge obdelave, kot so na primer priprava in pošiljanje računov, vzdrževanje in razvoj omrežja in storitev, vključno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
 • osebam, ki za UNICEF Slovenija opravljajo storitve ali sodelujejo z UNICEF-om Slovenija v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.


UNICEF Slovenija je član mednarodne organizacije UNICEF,  s katerim imamo podpisan Sporazum o sodelovanju (Cooperation agreement) in ima vsa pooblastila ter obveznosti nacionalne organizacije mednarodnega sistema UNICEF ter lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo, skladno s pravom EU in slovenskimi predpisi, podatke o Posameznikih posreduje tudi v nekatere tretje države. Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisuje pravo EU ter veljavni slovenski predpisi. Mogoče podlage vključujejo:

 • izvedbeni akt Evropske komisije o ustreznosti varstva v tretji državi;
 • zavezujoča poslovna pravila, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, če so ta ustrezno odobrena.

UNICEF Slovenija zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem tednu po prejema zahteve. UNICEF Slovenija lahko rok za uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ tri dodatne tedne ob upoštevanju  kompleksnosti in števila zahtev. Če UNICEF Slovenija podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Posameznika v enem tednu od prejemu zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

UNICEF Slovenija sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov info@unicef.siodjava@unicef.si  ali po  pošti na naslov UNICEF Slovenija, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko zahtevo odda tudi na sedežu UNICEF Slovenija.

UNICEF Slovenija Posameznikom, katerih osebne podatke je pridobila na podlagi soglasja, zagotavlja naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravica do dostopa do podatkov,
 • pravico do ugovora.


Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od UNICEF-a  Slovenija dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Na podlagi zahteve Posameznika UNICEF Slovenija zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. 

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da UNICEF Slovenija brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da UNICEF Slovenija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, UNICEF Slovenija pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov in ne obstaja nobena druga pravna podlaga za nadaljnjo obdelavo podatkov;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa UNICEF-a Slovenija in za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.


Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da UNICEF Slovenija omeji obdelavo, kadar:

 • Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe.


Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva UNICEF Slovenija ali tretja oseba.

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@unicef.siodjava@unicef.si ali po pošti na naslov UNICEF Slovenija, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo odda tudi na sedežu UNICEF Slovenija.

Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu Republika Slovenija, (Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si), če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

UNICEF Slovenija je sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje  osebnih podatkov Posameznikov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov, vključno z:

 • načelom najmanjšega obsega podatkov in obdelave na anonimizirani osnovi, kadar koli je to mogoče;
 • usposabljanje naših zaposlenih o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov;
 • zavezanost k sprejetju ustreznih disciplinskih ukrepov za uveljavljanje odgovornosti zaposlenih pri zasebnosti;
 • skrbno in odgovorno izbiro pod-obdelovalcev;
 • z uporabo varnih strežnikov za shranjevanje osebnih podatkov.


UNICEF Slovenija posebej opozarja, da prenos informacij (vključno z osebnimi podatki) preko interneta ni vedno povsem varen, in v kolikor Posameznik posreduje kakršne koli informacije preko interneta (bodisi po elektronski pošti, preko naše spletne strani ali na kakršenkoli drug način), to stori na lastno odgovornost. UNICEF Slovenija ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli stroške,  škodo ugledu, ali kakršno koli drugo obliko izgube ali škode, ki jo je Posameznik utrpel zaradi posredovanja podatkov preko interneta.

Google Analytics

Spletna stran NOSD uporablja Google Analytics, ki ga upravlja Google, Inc., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Google Analytics uporablja piškotke, s katerimi je mogoče analizirati kako obiskovalci uporabljajo spletno stran. Podatke o uporabi, ki piškotek generira, vključno z uporabnikovim IP naslovom, so posredovani podjetju Google in se hranijo v ZDA. Google uporablja te podatke z namenom analize uporabe spletne strani. Na podlagi teh podatkov pripravi poročila o uporabi. Google lahko posreduje zbrane podatke tretjim osebam v kolikor je to zakonsko zahtevano ali v premerih ko tretje osebe obdelujejo podatke za podjetje Google. Google ne povezuje zbranih podatkov z uporabnikovim IP naslovom, kar zagotavlja, da so podatki povsem anonimni.

Piškotki so datoteke s podatki, ki so poslane s spletnega mesta v brskalnik, da bi zabeležili informacije o uporabnikih spletnega mesta. UNICEF Slovenija na spletni strani uporablja piškotke in podobne tehnologije.

Nekatere ali vse piškotke, ki jih UNICEF Slovenija uporablja na svoji spletni strani, lahko zavrnete s spreminjanjem nastavitev brskalnika, vendar lahko to zmanjša vašo zmožnost uporabe spletne strani ali nekaterih ali vseh njihovih funkcij. Za dodatne informacije o piškotkih, vključno s tem, kako spremeniti nastavitve brskalnika, obiščite www.allaboutcookies.org.

Ta spletna stran uporablja piškotke

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani soglašate, da jih lahko uporabljamo. Preberi več.