Javni razpisDojenju prijazno mesto

Javni razpis Dojenju prijazno mesto Pobuda za spodbujanje in zaščito dojenja

Javni razpis za pobudo Dojenju prijazno mesto - širitev mreže

Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Slovenski fundaciji za UNICEF (v nadaljevanju NOSD) s podporo Ministrstva za zdravje izvaja pobudo Dojenju prijazno mesto (DPM), ki dopolnjuje globalno pobudo Novorojencem prijazna porodnišnica (NPP) in nacionalno pobudo Dojenju prijazna zdravstvena ustanova (DPZU).

Namen Dojenju prijaznega mesta je zagotoviti okolje, ki spodbuja in omogoča dojenje kot naraven, zdrav in običajen način hranjenja dojenčkov in malčkov. S povečanjem pogostosti dojenja se povečuje raven zdravja otrok in mater. Prednosti dojenja se kažejo v celotni družbi. Zmanjšuje se neenakost, izboljšuje se okoljsko stanje in v daljšem časovnem obdobju omogoča boljši napredek mesta. Dojenje pripomore k zmanjševanju revščine in pomaga pri zagotavljanju blaginje, saj z dojenjem družina tudi prihrani.

Z javnim razpisom vabimo slovenska mesta, da se vključijo v projekt Dojenju prijazno mesto – širitev mreže. Če se bo mesto pridružilo in uresničilo pobudo Dojenju prijazno mesto, bo s tem pokazalo svojim prebivalcem, da jim želi boljše zdravje, manj neenakosti, bolj zdravo okolje in hkrati tudi splošni dolgotrajni napredek.

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor mesta oz. mestne občine (v nadaljevanju mesto), kjer se bodo pričele aktivnosti za vzpostavitev Dojenju prijaznega mesta.

Splošni cilj je na celotnem področju mesta omogočiti povečanje pogostnosti dojenja kot naravnega in zdravega načina zgodnjega hranjenja otrok.

Specifični cilji:

 • V času projekta prične mesto z aktivnostmi za pridobitev naziva Dojenju prijazno mesto.
 • Mesto ustanovi delovno skupino, ki bo skrbela za potek in izvedbo projekta in predstavljala vezni člen z NOSD. Delovno skupino sestavljajo predstavniki različnih sodelujočih partnerjev.
 • Mesto mora do zaključka projekta doseči prvih pet korakov od 10 korakov Dojenju prijaznih mest. Po lastni presoji in zmogljivosti pa lahko aktivnosti razširi v skladu z dokumentoma »Dojenju prijazno mesto – pobuda za spodbujanje in zaščito dojenja« (Priloga 1), in »Hitri vodnik po Mednarodnem kodeksu o trženju nadomestkov materinega mleka« (Priloga 2).
 • Mesto bo organiziralo izobraževanje zaposlenih v mestni upravi in zavodih.
 • Mesto bo omogočilo izvedbo analize pogostosti dojenja v mestu (v zdravstvenih ustanovah), stanja glede izvajanja Kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka ter sodelovalo pri evalvaciji projekta.
 • Mesto bo dvakrat letno pripravilo pisno poročilo o izvedbi podube, doseženih ciljih in akcijskem načrtu.
 • Mesto bo promoviralo pobudo Dojenju prijazno mesto in aktivno sodelovalo pri razširitvi informacij.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo mesta, ki želijo nuditi podporo družinam pri doseganju ciljev glede dojenja za boljše zdravje otrok, mater in družin.

Prijavljeno mesto mora priložiti pisno namero o sodelovanju s strani partnerskih ustanov (zdravstveni dom, porodnišnica, bolnišnica, lekarna, druge sodelujoče ustanove; Priloga 3).

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji

Predlagatelji bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:

Na področju mestnega zdravstva

 • Porodnišnica v mestu ohrani naziv NPP ali izrazi namero o pridobitvi naziva ali v primeru, da mesto nima porodnišnice: vsaj 80 % otrok je rojenih v porodnišnici z nazivom NPP.
 • Zdravstvene ustanove v mestu ohranijo naziv DPZU ali izrazijo namero o pridobitvi naziva.
 • Vsaj ena lekarna v mestu pristopi k pobudi DPZU.
 • Vsaj ena od zasebnih pediatričnih in/ali ginekoloških ambulant pristopi k pobudi DPZU.
 • V zdravstveni ustanovi na območju mesta je na voljo mednarodno pooblaščeni svetovalec za laktacijo IBCLC.

 
Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.

Od vseh prijavljenih bosta v projekt vključeni dve mesti, ki bosta dosegli največ točk.

Naloge NOSD v času izvedbe projekta

Delovna skupina NOSD bo mestu nudila podporo za dosego specifičnih ciljev v obdobju 01. 01. 2023 do 17.11.2025. NOSD se obveže, da bo organiziral in izvedel izobraževanja za zdravstveno osebje in izvedel izobraževanja za zaposlene na mestni upravi. Izobraževanja bodo za udeležence izbranih mest v času projekta brezplačna. NOSD bo pripravil orodje za izvedbo analize pogostosti dojenja, stanja glede izvajanja Kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka ter evalvacijske vprašalnike.

Vsebina prijave

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z navodili za pripravo predloga na prijavnici na javni razpis (Priloga 4), ki je sestavni del razpisne dokumentacije,  in z zahtevanimi  prilogami. Ob koncu besedila javnega razpisa so navedeni vsi dokumenti, predvideni v popolni vlogi.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Predlagatelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.

Rok za oddajo prijav in način oddaje

Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko in sicer najkasneje do vključno 14. 02. 2023 (upošteva se datum poštnega žiga). Predlogi, ki bodo oddani na sedežu Slovenske fundacije za UNICEF, ne bodo upoštevani.

Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov:

Slovenska fundacija za UNICEF, Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom v zgornjem levem kotu: NE ODPIRAJ – PROJEKT DOJENJU PRIJAZNO MESTO – ŠIRITEV MREŽE.

Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo vršila komisija, imenovana s sklepom Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja (v nadaljevanju komisija). Odpiranje prijav bo izvršeno v roku osmih dni od končanega roka za oddajo prijav. Na odpiranju prijav bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost oddane vloge. V primeru nepopolnosti bo komisija v roku osmih dni od odpiranja predlogov predlagatelja pozvala k dopolnitvi.

Obveščanje o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih prijavah s sklepom odločila predsednica Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja.

Zavrnjene bodo tiste prijave, ki ne bodo:

 • predložene v roku in na način, ki je določen v javnem razpisu;
 • vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva razpis, tudi po pozivu k dopolnitvi;
 • izpolnjevale pogojev javnega razpisa.


Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo komisija zaključila svoje delo.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani predlagatelji dobijo pri Danici Živec na elektronskem naslovu: danica.zivec@unicef.si.

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij.